ประวัติของท่านประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด “เพชรัตน์ เตชวัชรา”
เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2483 ปัจจุบันสมรสกับ นางอัมพร เตชวัชรา มีบุตร 2 คน

โดยท่านประธานมูลนิธิจบการการศึกษาจาก โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ , โรงเรียนเซนต์คาเบรียล , Overbook School For the Blind , เศรษฐศาสตร์บัณฑิต , (Wharton School of Finance and Commerce University of Pennsylvania U.S.A.)

สำหรับประวัติการทำงานของเป็นผู้ก่อตั้งและประธาน 10 บริษัท เช่น
1. บริษัท APT จัดการสินทรัพย์ และ ที่ดิน จำกัด
2. บริษัท APT พลังงาน จำกัด
3. บริษัท หนองบัว กรีนพาวเวอร์ จำกัด
4. บริษัท คลังทองแลนด์ จำกัด เป็นต้น

รูปน้าเพชร02

นอกจากนั้นคุณเพชรัตน์เคยเป็นกรรมการให้กับหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็น
– คณะอนุกรรมการการผลิตสื่อ และ เทคโนโลยี การเรียน การสอน เพื่อคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ
– คณะกรรมการ ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา สำหรับคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
– คณะกรรมการ การส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
– คณะอนุกรรมการ ทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการนวดไทย สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา

ในส่วนของภาคเอกชนคุณเพชรัตน์เคยมีโอกาสได้ร่วมงานเป็น

1. ที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธาน สภาองค์กรของคนตาบอดไทย (THAI BLIND UNION)
3. กรรมการสภาหมอนวดผู้พิการทางสายตา ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เป็นต้น

ในปัจจุบันคุณเพชรัตน์ เตชวัชรา ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งท่านดำรงตำแหน่ง

– ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 มาจนถึงปัจจุบัน
– กรรมการอำนวยการสนับสนุนการจัดประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก ครั้งที่ 8
– อนุกรรมการจัดทำหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
– ประธานสันนิบาตมูลนิธิเขต ยานนาวา
– รองประธานคนที่ 1 สันนิบาตมูลนิธิกลุ่ม กรุงเทพใต้

รูปน้าเพชร01

นอกจากทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตายให้ดีขึ้นแล้ว ท่านยังได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น

1. ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย
2. เป็นผู้นำอาชีพนวดไทย โดยขอให้มูลนิธิฯช่วยคนตาบอดในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดสถานที่เรียนและเชิญ อาจารย์ พิศิษฐ์ เบญจมงคลวารี นายกสมาคมอายุรเวชมาสอนนวดคนตาบอด ตั้งแต่ พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบัน ทำให้คนตาบอดมีอาชีพเพิ่มขึ้นอีกและก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ
3. เปิดสอนคอมพิวเตอร์ให้คนตาบอดได้เรียนรู้ เพื่อไปประกอบอาชีพ
4. ได้ร่วมกับองค์การต่างประเทศ จัดประชุมที่ประเทศไทย ทั้งด้านการศึกษาการอาชีพ การสาธารณสุข เช่น ในปี พ.ศ.2535 ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR EDUCATION OF THE VISUALLY HANDICAPPED (ICEVH) สภาเพื่อการศึกษาของผู้พิการทางสายตานานาชาติ
5. ผู้ร่วมพัฒนาสร้าง คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาสำหรับคนตาบอด (Aria) ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ สำหรับคนตาบอด ร่วมกับ บริษัท Robotron ประเทศออสเตรเลีย
6. ได้นำระบบหนังสือเสียง สำหรับผู้พิการทางสายตา (DAISY) เข้ามาในประเทศไทย
7. จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน FM87.75 MHZ คลื่นสุขภาพดี ชีวีมีสุขwww.radio.fepblind.org
8. เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาหมอนวดผู้พิการทางสายตา จากหมอนวดเพื่อสุขภาพ มาเป็น หมอนวดเพื่อรักษาโรค
9. ได้รับโล่เกียรติคุณ บุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อเยาวชน จากคณะกรรมการการจัดงานเยาวชนแห่งชาติ ปี 2548 สาขาการศึกษา และ วิชาการ
10. ได้รับเกียรติบัตร คนดีเพื่อแผ่นดิน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2554
11. ได้รับโล่รางวัล “พระกินรี” บุคคลตัวอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ประจำปี 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 โดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)
12.ได้รับเกียรติบัตร ครอบครัวไทยมีสุข สภาสตรีแห่งชาติฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 จาก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555
13. ได้รับเกียรติบัตร ระฆังทอง บุคคลแห่งปี ประจำปีพุทธศักราช 2555 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประเภทข้าราชการและองค์กร โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555

รูปน้าเพชร04

นี่คือผลงานของท่านประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด “เพชรัตน์ เตชวัชรา” ที่มุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสในการมีอาชีพเพื่อนำไปใช้ดำรงชีวิตได้จริงโดยไม่แตกต่างไปจากบุคคลทั่วไป

นายเพชรัตน์ เตชวัชรา ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ได้รับพระราชทานเข็มที่ระลึก จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะ ผู้มีคุณูปการต่อคนตาบอดไทย ในโอกาสครบรอบ 80 ปี การศึกษาคนตาบอดไทย 12 ธันวาคม 2562

...

read more