front1_2

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536  โดย คุณเพชรัตน์ เตชวัชรา เป็นประธานมูลนิธิฯ และมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดได้รับการฟื้นฟูทางการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพ และให้มีงานทำโดยไม่เป็นภาระต่อสังคม คนตาบอดจำนวนมากต้องเผชิญกับการดำรงชีวิตอยู่ตามต่างจังหวัด ที่ห่างไกลความเจริญ ขาดการศึกษา ขาดอาชีพ พวกเขาถูกทอดทิ้งเป็นผู้ด้อยโอกาสอยู่ที่บ้าน  เป็นขอทาน  หรืออาศัยพ่อแม่  พี่น้อง อาศัยวัด  แต่เขาเหล่านั้นต้องการมีครอบครัวเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปในสังคม

07

ด้วยเหตุนี้เอง มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด จึงได้จัดตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดขึ้นที่  2218/86 ถ.จันทน์เก่า แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ”  ขึ้นในปี 2537  โดยฝึกสอนอาชีพนวดแผนโบราณ ในขณะนี้เป็นที่นิยมของประชาชน คนตาบอดที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว บางส่วนทำงานที่มูลนิธิฯ  บางส่วนออกไปประกอบอาชีพด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมี นวดฝ่าเท้า , คอมพิวเตอร์ , พนักงานรับโทรศัพท์ , พยากรณ์โชคชะตาทักษามหายุคศาสตร์ , การเดินทางโดยใช้ไม้เท้า , มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ร่วมกับ กรมอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตร ปวช. , ปวส.  ขึ้นที่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง,มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ร่วมกับ กรมการศึกษา

14

นอกโรงเรียนเขตยานนาวา เปิดสอน กศน.ม.ต้น และ ม.ปลาย ขึ้น ที่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพ    คนตาบอด และในทุก ๆ ปี มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ร่วมกับ สถาบันการแพทย์แผนไทย  จัดการสัมมนา เพิ่มศักยภาพหมอนวดผู้พิการทางสายตา โดยเชิญอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ จาก โรงพยาบาลรัฐ และ เอกชน มาให้ความรู้กับผู้พิการทางสายตา

10